πατήστα για ενεργοποίηση ZOOM
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά με διαφορετικές παραμέτρους αναζήτησης.
ανοίξτε το χάρτη
Προβολή Οδικός χάρτης Δορυφόρος Υβριδικός Έδαφος Η Περιοχή μου Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούμενο Επόμενο
Street View
Σύνθετη αναζήτηση
Βρήκαμε 0 αποτελέσματα. Θέλετε να φορτωθούν τώρα τα αποτελέσματα;
Σύνθετη αναζήτηση
βρήκαμε 0 αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Κλεομένους 22Α & Πλουτάρχου, Κολωνάκι

1.000 € τον μήνα
Κλεομένους 22Α & Πλουτάρχου, ,
προσθήκη στα αγαπημένα
Ενεργός Διαγωνισμός (16/04/2018-06/05/2018)
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Είδος Ακινήτου: Επαγγελματική Στέγη

Όροφος: Έκτος (ΣΤ’) όροφος

Επιφάνεια: 111,40 τ.μ. (διαμέρισμα)

Διεύθυνση: Κλεομένους 22Α και Πλουτάρχου

Περιοχή: Κολωνάκι

Δήμος: Αθηναίων

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομίας Πολυτίμη Τζινοπούλου

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Α.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4182/2013 και την 9η-11-2017/Θέμα 11o απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω διαμερίσματος.

Ειδικότεροι όροι:

  1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), πλέον 3,6% χαρτοσήμου.
  2. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για επαγγελματική στέγη.
  3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
  4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
  5. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Στην περίπτωση που η αναπροσαρμογή είναι αρνητική το καταβληθέν μίσθωμα θα παραμένει σταθερό χωρίς να μειώνεται για το έτος αυτό.
  6. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση στο λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  7. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 24 του Ν.4182/2013.
  8. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση διαμερίσματος, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
  9. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα της εκμισθώτριας.
  10. Στη μισθωτική σύμβαση θα συμβάλλεται και τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής υπέρ του μισθωτή για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής και την απόδοση της χρήσης του μισθίου στην εκμισθώτρια, παραιτούμενος του ευεργετήματος διζήσεως και διαιρέσεως και από όλες τις ενστάσεις του Αστικού Κώδικα.
Διεύθυνση: Κλεομένους 22Α & Πλουτάρχου
Πόλη:
Περιοχή:
Νομός / Επαρχία:
Χώρα: Greece
Κωδικός Ακινήτου: 284
Τιμή: 1.000 € τον μήνα
Μέγεθος ακινήτου: 111 m2
πετρέλαιο
ανελκυστήρας