Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/3-4-2020).

dental_May2020

Scroll to Top