Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια χειρουργικών μασκών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020, (ΦΕΚ Α’ 76/03.04.2020).

masks_15-05-2020

Scroll to Top